simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ . ܡ̇ܢܐ ܐ̇ܥܒܪ . ܐܝܟܢܐ ܐ . ܒܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܘܝ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ ܢܫܬ̣ܕܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܠܐ ܟܕ ܥܡܟܘܢ . ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܘX ܓܝܪ X X ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܬܕܐ ܆ ܐܦ ܚܢܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ ܘܢܐ ܟܠܗ ܘܐܬܩ̣ܪܝ ܒܪ ܢܓܪܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ܐܡ̇ܪ ܠܘܘܢ ܗ̣ܘ . ܩܒ̇ܠܘܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ . ܦ̣ܩܕܬܘܢ ܥܠܝ ܕܐܡ̇ܘܬ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܐܢ ܐܢܬܝ ܘܒܥܠܟܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ̇ ܬܘܗ̣ܬ . ܐܡ̣ܪܬ . ܥܠ ܡܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܇ ܡ̇ܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈ ܆ ²ܐܢܐ . ܒܗ ܬܡ̇ܝܗ ܘ̇ܘܝܬ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ¹ܒܚܕܘܬܐ ܦܨܝܚ ܘܘܐ ¹ܘܡ̇ܫܐܠ ܠܝ : ܕܡܘܢ ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܇ ¹ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܒܪܬ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ ܒܬܪ ܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܐܫܬ̣ܘܝܢܢ ܠܚܙܬܘ ܕܩܕܝܫܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟ ·X X
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܚܙܩ ܗܘܐ ܒܫܪܝܢܐ ܕܙܕܩܘܬܐ ܕܒܝܡܝܢܐ ܘܒܣܡܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܇ ܕܟܒܪ ܢ̇ . ܬܪܦܐ ܒܫܪܪܗ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ X
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܐܬ̇ܚܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܛܠܘܡܘܬܐ . X ܘܐܢܗ̣ܘX ܐܚܘܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܗܢܐ X ܟܘܠܗ ܥܕܢܐ ܕܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܟ ܐܬ̇ ܐ ܆ ܐܝܟ . X XXXX
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܕܒܝܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ²ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܠܐ ܢܩܕܝܢ̈ X ܥܝܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܢ ܕܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣܛܢܐ ܫܒ̇ . ܩ ܠܗ̣ Xܡܫܟܚ ܗܘ . ¹
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ( ²ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܪܕܝܦܘܬܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡܗ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܕ̇ܠ . ܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝ ܒܚܘܒܐ . ܘܬܘܒ ܕܕܚܠܬܐ ܒܚܘܒܐ̣ ܠܝܬ . ܡ̇ܢ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ ¹ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛ . ܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ¹¹ ܟܕ ܡ̇ܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܡ̇ܢ ܠܠܘܝܬܐ ܕܬܫܥܝܩܐ⁸ ܕܐܒܕܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ̣ ܕܠܝܬ ܘܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܠܗ ܫ̇ܐܠ ܆ ܕܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܟܗܢܐ ܗܪܟܐ . ܘܫܐܠܗ ܬܘܒ . ܘܐܦܝܢ ܐܚܐ . ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ . ܘܐܙܠ̣ܘ ܠܡܥܪܬܐ⁸ . ܗ̇ܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܟܝ ܠܡܥܪܬܐX ܗ̇ܝ ܕܒܡ̣ܒ̇ܐ ܢܚ̣ܬܬ . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ ³ܗܠܢ ܘܒܟܘܢ ܡܢܝ ܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܡܪܬܝܘ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗ̇ ܒܝܫܘܬ ܬܪܥܝܬܘ ܆ ܟܕ ܥ : ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܐܬ̇ܩܒܠ ܘܘܐ ܒܙܘܚܐ ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ