simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܙܩ ܗܘܐ ܒܫܪܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . X XXXX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬ̇ܚܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ¹ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܝܢܬ ܣܓܝܐܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܕ̇ܠ . ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܐܡܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ