simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܡܢ X X 407ܪܘܚܐ ܕܫܝܕܐ . ܥܒܪܝܐ ܆ ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܕܕܠܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܗܢܝܘܟܬܐ̈ ܪܕܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܐܪܘܬ ܨܒܝܢܗܘܢ ܣܥܪܝܢ . ܚܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܥܡܪܗܘܢ ܚܫܚ ܠܠܒܘܫܐ ܡܝܬܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܥܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܕܩܢܝܢ ܫܘܡܢܐ X ܘܠܒܫܝܢ ܥܡܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܒܗܢ̈ ܘܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ Xܠܐ ܪܥܐ ܐܢܫ ܣ̇ܥܪ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܛܫܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܗܘ̣ܬ . X X [X]ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܢܚܕܐ ܒܗ . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܇ ܡܗܬ ܕܒܗܕܐ ܢܫܬܘܙܒܘܢ . ܟܕܒܘܬܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗܕܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܝ̣ܢܐ ܘܡܠܬܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ . ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܬܡܢ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܥ̇ܡܪ ܐܠܗܐ . [3X]ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܒܠ . [2] 0ܗ̇ܝ ܕܐܚܙܐ ܐܦܝܟ̈ . ܗܢܘ . ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܩܕܡ ܣ̇ܗܕ ܘܟܢ ܡܩܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܆ ܐܦܪܘܥ ܛܒܬܐ̈ . ܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܒܛܢܬܐ̈ ܕܒܚܒܠܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܢܟܠܐ̈ ܘܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܡܛܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܥܘܠܐ̈ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܥܠ ܥܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܡ̇ܢ ܘܒܗ ܒܦܣܩܐ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ . ܚܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ . X [10X·] X X 313ܗܢܘ . ܛܒ ܗܘ ܚܕ ܝܘܡ ܡ̇ܢ ܗܝܕܝܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܨܕܩܝܐ ܠܡ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܩܨܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܡܘܬܗܘܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܠܟ ܘܕܫܪܟܐ . [23]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܠܘ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܐ ܡܫܟܚܐܢܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ ܡܢܗܘܢ . ܐܢܬ ܠܐܢܘXܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܫܡܟ . ܗܢܘ . ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܚܣܕܝܢ ܠܝ ܒܩܪܝܬܐ ܕܫܡܟ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܗ ܡ̇ܢ . Xܗܢܘ . ܢܡܠܠ ܕܠܐ ܟܝܠܐX . ܗܕܐ X X X 374ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ X
IšoMerv:ComPs ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܣܗܕܐ̈ ܆ ܩܪܐ̈ ܠܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܢܗܘܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܟ
IšoMerv:ComPs 20 ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ ܠܡܨܪܝܐ . ܐܬܚܫܚ̈ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܣ̇ܐܡ 0 ܬܘܟܠܢܗ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗ̣ܘ ܢܦXܝܟ ܡܢ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܘܟܠܢܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ . [3]ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܕܡܢܐ ܡܬܗܢܐ
IšoMerv:ComPs ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ 5 ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܚܫܟܐ ܗܢܐ ܕܒܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ⁵ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܟܝܠܘܬܗܘܢ . XX [7]ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܘܕܥܝܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܟܠܡܕܡ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܐܟܠܘ ܗܘܘ . X ܠܥܡܐ ܡܢ ܟܕܘ . ܐܠܐ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ . [4b] X X 299ܗ̇ܝ ܕܐܟܠܝ̈ X ܠܥܡܝ ܆ ܠܘ ܐܝܟ