simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܐܠܗܝܐẌ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܙܡܪ ܠܟ . ܡܠܐܟܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܕܝܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܦܣ ܒܦܘܪܣܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܒܠܫܢܝܗܘܢ̈ . ܡܚܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܠܡܠܟܐ ܕܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܚܕ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܠܗܘܬܗ ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܩ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܚܢܢ ܒܣܝܡܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܩܪܗ̇ ܕܝܢ ܠܐܢܫܘܬܗ ܠܒܘܫܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܓܘܫܡܐ̈ ܣܓܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܢܚܪܪܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܡܐ ܕܣܓܕܝܢ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܗܘ̣ܬ . X X [X]ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܢܚܕܐ ܒܗ . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܇ ܡܗܬ ܕܒܗܕܐ ܢܫܬܘܙܒܘܢ . ܟܕܒܘܬܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗܕܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠܡܪܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܒܛܢܬܐ̈ ܕܒܚܒܠܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܢܟܠܐ̈ ܘܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܡܛܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܕܢܬܚܠܦ ܒܡܕܡ . 20 [16]ܡܢ ܩܠܐ ܕܡܚܣܕ ܠܢ ܡ̇ܢ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ ܇ ܘܕܠܐ ܚܘܣܢ ܡܩܛܠܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܥܡ X ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܢ ܓܘ ܥܡܘܕܐ ܇ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܒܠܝܐ̈ . [X]ܘܒܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ . ܐܦ ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ ܘܣܗܪܐ ܇ ܕܩܝܡܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܗܓܠܦܣܝܣ ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܫܪܝ ܇ ܘܒܠܥܕ ܣܟܠܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ³ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܣܝܒܪ ܟܕ ܐܬܬܥܘܠ . ܗ̇ܝ 5ܕܝܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܝܚܝܕܝ ܗܘܐ ܒܥܝܕܗ ܕܒܢܡܘܣܘܗܝ̈ . ⁸ܒܝܬܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܒ ܝܚܝܕܝܐ ܒܒܝܬܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܠܥܡܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ⁵ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܟܝܠܘܬܗܘܢ . XX [7]ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܘܕܥܝܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܟܠܡܕܡ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ . X [10X·] X X 313ܗܢܘ . ܛܒ ܗܘ ܚܕ ܝܘܡ ܡ̇ܢ ܗܝܕܝܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܚܢܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܨܕܩܝܐ ܠܡ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܝܕܝܥܬܐ ܪܚܒܘܬ ܒܐܬܘܪ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܬܕܟܕ ܠܡ ܡ̇ܢ ܪܚܒܘܬ Xܟܬܝܒ ܆ ܟܕ ܒܝܕ ܪܚܒܘܬXX ܠܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܫܘܕܥ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܝ̣ܢܐ ܘܡܠܬܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ . ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܩܕܡ ܣ̇ܗܕ ܘܟܢ ܡܩܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܆ ܐܦܪܘܥ ܛܒܬܐ̈ . ܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܒܓܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܡ̇ܢ ⁵ܕܘܝܕ ܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܘܡܡܠܠ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܘܢܝܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܡܥܕܪX ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܠܘܬ ܡܕܝܐ̈ X ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܕܥܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܩܨܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܡܘܬܗܘܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܠܟ ܘܕܫܪܟܐ . [23]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܝܘܡܬܗܘܢ̈ . ܠܘ ܐܝܟ