simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ X ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܗܐ ܗ̣ܘ ܫܘܪܝܗ ܕܓܢܣܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܒܒܠܝܐ ܩ̇ܪܐ . [6]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܥܝܗ̇̈ ܕܐܡܝ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComPs ܦܛܥܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܠܠܝܢ ܕܠܘ ܢܒܝܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒܙܒܢ ܡܬܢܒܐ ܘܒܙܒܢ ܡܪܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ܙ 20ܘܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܗ ܡ̇ܢ . Xܗܢܘ . ܢܡܠܠ ܕܠܐ ܟܝܠܐX . ܗܕܐ X X X 374ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ X
IšoMerv:ComPs ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܕܚܦܪܐX ܆ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢXܐܝܕܝ̈ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܕܒܝܬ ܫܐܘܠ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ XX
IšoMerv:ComPs ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܡܢ X X 407ܪܘܚܐ ܕܫܝܕܐ . ܥܒܪܝܐ ܆ ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ
IšoMerv:ComPs ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ . ܒܪܡ ܐܡܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܥܠ 5ܙܒܢܐ ܕܥܒ̣ܪ . ܘܩܕܡ ܕܢܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܠܘ ܟܠ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܐܬܦܪܥܘ ܬܢܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܠܡ ܫܒܩ̇ܬ X ܡ̇ܢ . ܗܢܘ . ܥܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐXܟ
IšoMerv:ComPs ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ ܕܝܢ ¹ܒܫܢܐ̈ . ² [X]ܗ̇ܝ ܕܢܕܘܫ ܚܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܡ ܐܘܟܡܐ ܘܗܢܕܘܝܐ ܚܘ̇X ܆ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ
IšoMerv:ComPs ܕܟܕ ܡܟܬܪܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܇ ܝܬܝܪ ܢܣܒܝܢ ܢܣܝܢܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܬܢܒܐ X ܆ ܚܠܦ ܕܠܐ ܢܒܘܬܘܢX ܇ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܐܝܬ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܟܕ ܦܢܘ ܆ ܦܩ̣ܕ ܥܠܝܗܘܢ ܟܘܪܫ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . XX [X]ܣ̣ܕܪܬ ܩܕܡܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܩܒܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܐܠܗܐ . Xܠܐ ܠܡ ܬܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐܒܕܢܐ . [11]ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܥܡܪܗܘܢ ܚܫܚ ܠܠܒܘܫܐ ܡܝܬܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܥܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܕܩܢܝܢ ܫܘܡܢܐ X ܘܠܒܫܝܢ ܥܡܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܠ ܡܫܟܒܐ ܡܓܣ ܟܪܝܗܐ . [X]ܘܡܟܝܠ ܡܢ X ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܡ̇ܢ ܗܦ̣ܟ ܆ ܗܦܟ̣ܬ ܐ̇ܡܕ̇ ܟܕ ܡܫܟܒܗ ܠܟܘܪܗܢܗ X ܩ̇ܪܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܘܠܐ̈ ܐܢܘܢ . [2X]ܢܬܥܛܘܢ ܡܢ ܣܦܪܟ . ܥܝܕܐ ܗܘ ܡ̇ܢ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܆ Xܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘܣܦ ܠܗܘܢ ܇ X⁰ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܚܙܝ X ܫܒܝܚܐ ܒܬܪ ܚܫܐ . ܥܠ ܕܙܟܝ̣ܬ ܡ̇ܢ ܘܙܟܝܐ . ܗܕܐ ܕܫܘܒܚܟ ܘܫܘܒܚܟ ܥܦܝܦܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܒܗܢ̈ ܘܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ Xܠܐ ܪܥܐ ܐܢܫ ܣ̇ܥܪ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܛܫܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܠܘܗܝ ܡܣܬܡܟ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܘܒܗ ܬܘܒ ܡܬܬܒܪ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܕܦܝܢ ܠܝܘܠܦܢܟ . ܚܘܛܪܐ ܩܪܝܗܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܬܡܢ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܥ̇ܡܪ ܐܠܗܐ . [3X]ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܒܠ . [2] 0ܗ̇ܝ ܕܐܚܙܐ ܐܦܝܟ̈ . ܗܢܘ . ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ 5 ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܚܫܟܐ ܗܢܐ ܕܒܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܠܐ ܡܫܟܚܐܢܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ ܡܢܗܘܢ . ܐܢܬ ܠܐܢܘXܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܫܡܟ . ܗܢܘ . ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܚܣܕܝܢ ܠܝ ܒܩܪܝܬܐ ܕܫܡܟ ܆ ܐܝܟ