simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComPs ܥܗ̣ܕXX ܇ ⁵⁹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ
IšoMerv:ComPs ܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܚܝܕܝ ܗܘܐ ܒܥܝܕܗ
IšoMerv:ComPs ܐܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܡܟܬܪܝܢ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComPs ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܦܢܘ ܆
IšoMerv:ComPs ܕܫܡܟ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐܢܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܣܥܪܝܢ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܠܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܕܢܬܚܠܦ
IšoMerv:ComPs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܡܢ X
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪ ܆ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܟܠ ܡܐ
IšoMerv:ComPs ܠܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܓܘܫܡܐ̈
IšoMerv:ComPs ܠܗܕܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ
IšoMerv:ComPs ܦܪܨܘܦ ܚܘܢܝܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܒܓܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs ܡܫܘܕܥ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܝܕܝܥܬܐ
IšoMerv:ComPs ܠܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
IšoMerv:ComPs ܠܒܘܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܠܗܘܬܗ