simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ 20 ܕܥܠ ܡܪܢ
IšoMerv:ComPs ܙܒܢܐ̈ . ܚܕ ܡ̇ܢ XX ܗܟܝܠ ܦܪܨܘܦܐ
IšoMerv:ComPs . ܥܠ ܥܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܪܥ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ
IšoMerv:ComPs . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ
IšoMerv:ComPs ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ
IšoMerv:ComPs ܕܢܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܇ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܕܚ̇ܠ
IšoMerv:ComPs ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪ ܟܕ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ
IšoMerv:ComPs . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ .
IšoMerv:ComPs ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ ܡ̇ܢ ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ
IšoMerv:ComPs ܠܡ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ .
IšoMerv:ComPs ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܐܟܠܘ ܗܘܘ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܚܙܝ
IšoMerv:ComPs ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ
IšoMerv:ComPs ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ
IšoMerv:ComPs ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܐܐܪ ܬܝܡܢܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ XX ܡ̇ܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ
IšoMerv:ComPs ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܥܡ