simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܘܠܕܝܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܐܠܗܝܐẌ
IšoMerv:ComPs ܠܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ ܒܦܘܪܣܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈
IšoMerv:ComPs ܠܒܘܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܠܗܘܬܗ
IšoMerv:ComPs ܠܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܓܘܫܡܐ̈
IšoMerv:ComPs ܠܗܕܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ
IšoMerv:ComPs ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ
IšoMerv:ComPs ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܕܢܬܚܠܦ
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܥܡ
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ
IšoMerv:ComPs ܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܚܝܕܝ ܗܘܐ ܒܥܝܕܗ
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ
IšoMerv:ComPs ܠܡ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ .
IšoMerv:ComPs ܡܫܘܕܥ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܝܕܝܥܬܐ
IšoMerv:ComPs . ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܩܕܡ ܣ̇ܗܕ ܘܟܢ
IšoMerv:ComPs ܦܪܨܘܦ ܚܘܢܝܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܒܓܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComPs . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܩܨܐ