simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComPs ܣܥܪܝܢ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܠܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComPs ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ
IšoMerv:ComPs ܠܗܕܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ
IšoMerv:ComPs . ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComPs ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܩܕܡ ܣ̇ܗܕ ܘܟܢ
IšoMerv:ComPs ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܡܘܫܐ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܥܘܠܐ̈ .
IšoMerv:ComPs ܠܡ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܥܪ ܒܫܒܝܐ .
IšoMerv:ComPs . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܩܨܐ
IšoMerv:ComPs ܕܫܡܟ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐܢܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ
IšoMerv:ComPs ܠܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
IšoMerv:ComPs ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ
IšoMerv:ComPs ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ 20 ܕܥܠ ܡܪܢ
IšoMerv:ComPs ܡܚܘܐ ܕܡܢܐ ܡܬܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܣ̇ܐܡ
IšoMerv:ComPs ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܐܟܠܘ ܗܘܘ