simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ
IšoMerv:ComPs ܀ ܙ 20ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܦܛܥܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
IšoMerv:ComPs ܠܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ XX ܡ̇ܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ
IšoMerv:ComPs ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComPs ܕܢܬܒܪܐ ܣܗܪܐ ܇ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܕܚ̇ܠ
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪ ܆ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܟܠ ܡܐ
IšoMerv:ComPs ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ ܡ̇ܢ ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ
IšoMerv:ComPs ܐܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܡܟܬܪܝܢ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComPs ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܦܢܘ ܆
IšoMerv:ComPs ܢܛܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܐܠܗܐ
IšoMerv:ComPs ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComPs ܩ̇ܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܡܫܟܒܐ ܡܓܣ
IšoMerv:ComPs ܇ X⁰ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܘܠܐ̈ ܐܢܘܢ .
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܚܙܝ
IšoMerv:ComPs ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ
IšoMerv:ComPs ܐܫܥܝܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܣܬܡܟ ܟܠܗ
IšoMerv:ComPs ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComPs ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ
IšoMerv:ComPs ܕܫܡܟ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐܢܬ ܠܡܥܕܪܘܬܢܝ