simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ : ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣