simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܥܘܟܝܢ ³ XXܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܕܐܚܕܝܢ ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܕܝܘܐ̣̈ ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܚܒ̣ ܘܐܝܢܐ ²ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ̣ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܇ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܪܪܝܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ̣ ܘܠܐ ܛܥܢܝܢܢ ܠܐܚܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܠܟܠܢܫ̣ ܐܚܕܐ ¹ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬXXܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܥܝܬܐ ³⁷ܚܫܝܫܬܐ ܩ̇ܢܐ ܕܚܠܝܛܐ ܒܗ̇ ܚܕܘܬܐ : ܟܕ ܚܐ̇ܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܪܓܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܚܡܬܐ ܣ̣ܡ Xܢܠܥܠ ܡܢܗ ¹ܛܢܢܐ ܘܠܬܚܬ ܡܢܗ ܣܢܐܬܐ ܇ ܠܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : ܠܚܘܒܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܢ̇ܛܪܐܢܐ ܢܦܫܝ ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܘܝܐܐ̣ ܚܫܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ ܠܘ ⁷ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܘܩܕܝܡ ܒܐܚܘܬܐ ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܝܠܦܝܢ ³⁵ܡܢ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܐܦ ܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܡ̇ܢ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܇ ܕܝܠܗX³ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ ܠܗ ܐܘ ܡܟܝܢ ܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ X ܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܛ̇ܐ ܠܗ ¹¹ܠܕܟܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܦ̇ܫܚ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡ̇ܢ ܏ܗ . ³¹ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ