simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ : ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܝܫܐ̈ Xܢܕܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ