simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ ²ܐܡ̇ܪ ܟܐܒܐ ³ܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܘܡܥܩܒ ܟܐܒܐ̈ ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ O⬩ ܘܐܡ̇ܪ : Xܗܐ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܐܦ ܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܡ̇ܢ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ ܕܒܠܒܐ ܕܡܫܬܡܗ ܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܥܘܟܝܢ ³ XXܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܕܐܚܕܝܢ ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܕܝܘܐ̣̈ ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ ܒܙܒܢܗX ܆ ܡܫܪܝܐ ܚܕܘܬܐ ܢܒܗܐ ܒܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐX ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ܐܠܗܐ 8X ¹ ܘܥܘܬܪܗ . O⬩ܗ̇ܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܗ ܕܝܠܗ̣ ܘܣ̇ܡܟ̣ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܐܝܟ ܚܘܫܒܗ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ̣ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝ̣ ܝܗ̇ܒ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܥܡܠ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪܐ ܫܢܬܐ ܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ Xܢܕܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܦܬܚܘ ¹⁴ܠܗ̣ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܕܝܘܐ̈ ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܚܒ̣ ܘܐܝܢܐ ²ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ̣ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܇ O⬩ ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܝܐ . : ² Xܕܐܢ ܥܡܪܝܢ ܥܡܟ ܐܚܐ̣ ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ ܠܗ ܘܒܘܨܪܘܗܝ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܡܥܐ̈ ܐܟܘܬܗ̣ ܟܕ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܗ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܇ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܪܪܝܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ̣ ܘܠܐ ܛܥܢܝܢܢ ܠܐܚܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈ ܐܬܝܢ ܥܠܝܟ ܒܬܪܝܨܘܬ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ¹³ܥܠܝܟ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܪܓܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܚܡܬܐ ܣ̣ܡ Xܢܠܥܠ ܡܢܗ ¹ܛܢܢܐ ܘܠܬܚܬ ܡܢܗ ܣܢܐܬܐ ܇ ܠܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ ܠܗ ܐܘ ܡܟܝܢ ܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ X ܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܛ̇ܐ ܠܗ ¹¹ܠܕܟܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܦ̇ܫܚ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܝܠܦܝܢ ³⁵ܡܢ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ