simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X