simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇ ܡ̇ܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ