simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ⁷ܫܡܗܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܢܩܝܦܝܢ ܚܕܘܬܐX ܘܢܝܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ ܒܓܗܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܐ ܕܡܦܫܩ ܗ̇ܘ ܦܬܓܡܐ |ܕܕܚܠܘ X6 ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܘܒܝܕ ܚܫܐ̣̈ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܒܝܕ ܓܘܪܓܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ¹ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ ܘܚܣܡܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܪܬܐ ܫܪܝܢXܝ̈ ܠܗ ܡܢ ܦܣܩܝܬܗ̈ . ܡ̇ܢ ܘܡܐ ܕܩ̣ܡ ܗܘܢܐ ⁸ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ ܢܦܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܇ ܕܝܠܗX³ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘܐ ܚܐ̇ܪ ܚܘܪܐ ܕܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܘܝܐܐ̣ ܚܫܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܥܒܕܢ̈ : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈