simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ⁷ X ܫܩܠܝܢ ⁸ܥܠܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܙܗܪ ܟ̇ܠܐ ܠܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܣܒ ܠܙܠܦܐXܝ ܐܡܬܗ̇ ܕܠܝܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܪܚܝܠ ܡܛܠ ܕܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܠܕܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸ ܕܝܢ ܠܢ ܠܐܚܪܝܐ̈ ܆ ܡܘܕܥ ܡ̇ܢ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ ܐܬܟܬܒ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܕܢܗܘܢ ܪܫܝ̈ ܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ |ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܐ ܣܥܪܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܠܟܠܢܫ̣ ܐܚܕܐ ¹ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬXXܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܢ̇ܛܪܐܢܐ ܢܦܫܝ ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܇ X ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܚܘܝܐ ܕܝܢ ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܘܠܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐ ܠܫܘܢܩܐ ܆ ܒܪܡ ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܬܐܫܕ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܢܫܪܐ ܠܒܗ . O⬩ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . O⬩ܬܐܘܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ⁵ܕܢܕܥ ܠܡܦܪܫ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ X ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ ܫܕ̣ܪ ܠܫܠܝܚܐXẌ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܘܛܪܐ ܡ̇ܢ ܘܥܩܪܒܐ̈ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡ̇ܢ ܏ܗ . ³¹ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ XX ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܫܬܢܩ ܥܡ ܣܛܢܐ ܘܫܐܕܐ̈ ܐܢ ܢܗܡܐ ܒܕܘܒܪܗ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܥܝܬܐ ³⁷ܚܫܝܫܬܐ ܩ̇ܢܐ ܕܚܠܝܛܐ ܒܗ̇ ܚܕܘܬܐ : ܟܕ ܚܐ̇ܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : ܠܚܘܒܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ ܡܠܦܢܐ̣̈ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܡ̇ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܩܢܝܐ : ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܇ ܕܐܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ³ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ²ܐܘ ܕܐܣܝܪܘܬ XXܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐܘ ܚܫܢܝܐ ܗܘ . ܟܝܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ ܠܘ ⁷ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܘܩܕܝܡ ܒܐܚܘܬܐ ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ