simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ : ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܝܫܐ̈ Xܢܕܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ </page><page> ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇ ܡ̇ܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X