simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ ²ܐܡ̇ܪ ܟܐܒܐ ³ܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܘܡܥܩܒ ܟܐܒܐ̈ ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ O⬩ </page><page> ܘܐܡ̇ܪ : Xܗܐ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܐܦ ܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܡ̇ܢ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ ܕܒܠܒܐ ܕܡܫܬܡܗ ܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܥܘܟܝܢ ³ XXܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܕܐܚܕܝܢ ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܕܝܘܐ̣̈ ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ ܒܙܒܢܗX ܆ ܡܫܪܝܐ ܚܕܘܬܐ ܢܒܗܐ ܒܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐX ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ܐܠܗܐ 8X ¹ ܘܥܘܬܪܗ . O⬩ܗ̇ܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܗ ܕܝܠܗ̣ ܘܣ̇ܡܟ̣ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܐܝܟ ܚܘܫܒܗ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ̣ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝ̣ ܝܗ̇ܒ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܥܡܠ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪܐ ܫܢܬܐ ܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ Xܢܕܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܦܬܚܘ ¹⁴ܠܗ̣ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܕܝܘܐ̈ ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܚܒ̣ ܘܐܝܢܐ ²ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ̣ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܇ O⬩ ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܝܐ . : ² Xܕܐܢ ܥܡܪܝܢ ܥܡܟ ܐܚܐ̣ ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܗܘܗܝ̈ </page><page> ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ ܠܗ ܘܒܘܨܪܘܗܝ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܡܥܐ̈ ܐܟܘܬܗ̣ ܟܕ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܗ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܇ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܪܪܝܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ̣ ܘܠܐ ܛܥܢܝܢܢ ܠܐܚܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈ ܐܬܝܢ ܥܠܝܟ ܒܬܪܝܨܘܬ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ¹³ܥܠܝܟ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܪܓܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܚܡܬܐ ܣ̣ܡ Xܢܠܥܠ ܡܢܗ ¹ܛܢܢܐ ܘܠܬܚܬ ܡܢܗ ܣܢܐܬܐ ܇ ܠܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ ܠܗ ܐܘ ܡܟܝܢ ܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ X ܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܛ̇ܐ ܠܗ ¹¹ܠܕܟܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܦ̇ܫܚ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܝܠܦܝܢ ³⁵ܡܢ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ⁷ X ܫܩܠܝܢ ⁸ܥܠܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܙܗܪ ܟ̇ܠܐ ܠܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܣܒ ܠܙܠܦܐXܝ ܐܡܬܗ̇ ܕܠܝܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܪܚܝܠ ܡܛܠ ܕܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܠܕܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸ ܕܝܢ ܠܢ ܠܐܚܪܝܐ̈ ܆ ܡܘܕܥ ܡ̇ܢ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ ܐܬܟܬܒ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܕܢܗܘܢ ܪܫܝ̈ ܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ |ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܐ ܣܥܪܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܠܟܠܢܫ̣ ܐܚܕܐ ¹ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬXXܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܢ̇ܛܪܐܢܐ ܢܦܫܝ ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܇ X ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܚܘܝܐ ܕܝܢ ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܘܠܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐ ܠܫܘܢܩܐ ܆ ܒܪܡ ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܬܐܫܕ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܢܫܪܐ ܠܒܗ . O⬩ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . O⬩ܬܐܘܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ⁵ܕܢܕܥ ܠܡܦܪܫ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ X ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ ܫܕ̣ܪ ܠܫܠܝܚܐXẌ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܘܛܪܐ ܡ̇ܢ ܘܥܩܪܒܐ̈ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡ̇ܢ ܏ܗ . ³¹ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ XX ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܫܬܢܩ ܥܡ ܣܛܢܐ ܘܫܐܕܐ̈ ܐܢ ܢܗܡܐ ܒܕܘܒܪܗ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܥܝܬܐ ³⁷ܚܫܝܫܬܐ ܩ̇ܢܐ ܕܚܠܝܛܐ ܒܗ̇ ܚܕܘܬܐ : ܟܕ ܚܐ̇ܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : ܠܚܘܒܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ ܡܠܦܢܐ̣̈ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܡ̇ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܩܢܝܐ : ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܇ ܕܐܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ³ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ²ܐܘ ܕܐܣܝܪܘܬ XXܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐܘ ܚܫܢܝܐ ܗܘ . ܟܝܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ ܠܘ ⁷ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܘܩܕܝܡ ܒܐܚܘܬܐ ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ⁷ܫܡܗܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܢܩܝܦܝܢ ܚܕܘܬܐX ܘܢܝܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ ܒܓܗܢܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܐ ܕܡܦܫܩ ܗ̇ܘ ܦܬܓܡܐ |ܕܕܚܠܘ X6 ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܘܒܝܕ ܚܫܐ̣̈ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܒܝܕ ܓܘܪܓܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ¹ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ ܘܚܣܡܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܪܬܐ ܫܪܝܢXܝ̈ ܠܗ ܡܢ ܦܣܩܝܬܗ̈ . ܡ̇ܢ ܘܡܐ ܕܩ̣ܡ ܗܘܢܐ ⁸ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ ܢܦܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܇ ܕܝܠܗX³ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘܐ ܚܐ̇ܪ ܚܘܪܐ ܕܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܘܝܐܐ̣ ܚܫܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܥܒܕܢ̈ : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈