simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܢܦܫܗ̣ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ
Cyr:ComLuke ܚܪܢܐ ܢܚ̇ܕܬܝܘܗܝ ܂ ܡ̇ܢ XX ܕܕܚܘܠܬܢ ܒܠܒܗ̣̇
Cyr:ComLuke ܐܚܪܢܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܚ̣ܕܬܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܪܡܘܬܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ̣
Cyr:ComLuke ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ̣
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܒ̣ܗܬ ܡܢܝ
Cyr:ComLuke ܫܡܝܐ̣ ܂ ܐ̇ܝܟ ܡ̇ܢ ܝ ܃ ܝ
Cyr:ComLuke ܂ XX ܐܘ ܡ̇ܢ ܡܦܨܐ ܡܢ ܢܘܪܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܗܣܝܐ̇
Cyr:ComLuke ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܐܘܕܝ ܡ̇ܢ ܝ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ
Cyr:ComLuke ܠܡܐܡ̣ܪ ܂ ܐܙܕܕܩ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ
Cyr:ComLuke ܐܒܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܚܝ̣ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܕܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܠܡܣ̣ܥܪ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܕܦܓܪܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ XX ܡܫܬܐܠܢܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܠܘ ܗܠܝܢ XܙXܩ̇
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Cyr:ComLuke ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܠܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܃
Cyr:ComLuke ܛܘܒܬܢܐ̇̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܒܐܝܕܝ̈