simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܡܢ X ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܨܐܐ ܗܘܬ ܃
Cyr:ComLuke ܂ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܇ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘܟܝܬ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܡܠܬܐ ܂ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܐ̣
Cyr:ComLuke ܗܘܐ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܙܡܢܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܘܠ
Cyr:ComLuke ܝܬܪܝܢ̈ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܒܡܠܦܢܘܬẌ
Cyr:ComLuke ܟܘܠ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝ̣ܪ ܂ ܕܝܠܗ
Cyr:ComLuke ܡܠܐ̈ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܚܘܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩ̣ܪܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܂ ܂ ܩܕܡܐܝܬ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܦ̣ܩܬ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܩܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܥܙܪ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܕܒܚܬܐ ܂ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝX ܆ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ
Cyr:ComLuke ܝܗܒܝܢ ܂ ܪܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܪܘܩܐ ܙܪܥܐ
Cyr:ComLuke ܠܘܬ ܒܠܝܪ ܫ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܩܕܫܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܠܡܘܬܪܘ ܂ ܫ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܪܘܩܐ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܒܗܪܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܗܘܐ̣ ܂ ܫܒܥܝܢ ܡ̇ܢ ܓܒ̣ܐ ܐܦ ܗ̣ܘ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܐ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠ ܠܘܬܗ ܢ̇ܬܥܠܐ̇
Cyr:ComLuke ܚܩܠܬܐ̈ ܒܝܪܬܐ̈ ܫܘ̇ܚ ܡ̇ܢ ܝܒܠܐ ܃ ܐ̇ܚܕ
Cyr:ComLuke ܢܦܫܗ ܂ ܫܛ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܦܫܗ̣ ܂