simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܘܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܡܘܬܪܐ ܃ ܣܓܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܝܒܬܐ ܃ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܘܝܐܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܫܟܚܬܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܝܬܐ̈ ܐܩܝ̇ܡܬ̣ ܂ ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܢܝܠܬܢܝܬ ܡ̇ܢ ܐܘܕܥܘ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬܘܢ ܘܫܡ̣ܥܬܘܢ ܂ ܫܡܥܬܘܢ
Cyr:ComLuke ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܕܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܣܬ̇ܟܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠXܝܟX ܐܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܂ ܙ ܝ ܂ ܝ ܟܒܪ ܂ ܡܕܝ̣ܢ ܂ ܫܦܪܐ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܙ XX ܂ ܝ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܥܠ̣ ܂ ܘܠܐܒܘܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܛܠܝܬܐ ܟܕ ܡܝܝܬܐ̣ ܂ ܬܠܬܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܝXܦܪܝܐ̈ ܐ̣ܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܡܬܩܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܡܬܢܗܪܐ ܓܝܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܘܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ̣ ܂ ܬܪܝܢ̈
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܫܦ̣ܝܐ ܘܦܫܝXܠܐ̣ ܂ ܟܠ ܫܒܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܂ ܬܪܝܨܐ̈ ܥܒܕܘ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܐܠܗܢ ܂ ܬܪܝܨܐ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝ̣̈ ܂ ܗܢܐ ܣ̇ܘܝܟܐ ܩ̣ܢܝܐ ܂ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܟܐ̇ܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܬܪܥܝܬܐ