simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܠܐ ܬܦܚܡܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ̇ ܂ ܥܡ ܡ̇ܢ ܘܡ̣ܢܘ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ܐܢ X
Cyr:ComLuke ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܪܘܩ̇ ܂ ܘܢܓܗܝܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝ̇ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܘܡܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕ̣ܥܒ̣ܪ ܂ ܂ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܡܫܝܚܐ̣ ܐܝܟ XX
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܝܕܥ̇ ܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ̣ ܘܪܐܙܐ ܕܝܠX ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܠXܐ ܘܐܒܐ ܂ ܝܕܝܥܐ̣ ܕܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܢ ܂ X0ܡܩܕܡ Xܘܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܢܬܠ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܥܡܗ ܕܡܪܝܐ ܢܒܝܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܝܗ̇ܒ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܂ ܕܠܡܐ ܛܐܢ ܐܢܬ ܒܝ ܐܢܬ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܫܘܙܒܘ ܢܦܫܗ̣ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܡ̇ܢ ܂ ܢ̇ܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܟܠܝܘܡ̣ ܘܢܐ̇ܬܐ ܒܬܪܝ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܢܦܫܗ ܠܡܫܘܙܒܘ̣ ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢܘܒܕ ܡ̇ܢ ܢܟ̇ܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢ̇ܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܟܠܝܘܡ̣ ܘܢܐܬܐ ܝ ܒܬܪܝ ܂
Cyr:ComLuke ܟܝܬ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܃ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܢܐܡܪ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܡܚ̇ܝܒ ܗܘܐ ܃ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܛܗܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢ ܡܛܫܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܕܓܒ̣ܠܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܡܪܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܠܘܬ ܗܕܐ̣ ܂ ܘܡ̣ܢܘ ܝܕܥ̇ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈ ܕܢܫܡ̣ܥ ܢܫ̣ܡܥ ܀ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܒܝܐ̣̈ ܂ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕ ܦܐܪܐ̈ ܒܡܐܐ ܥܐܦܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܡܟ̣ܪ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ ܢܣܒܗ̇ ܂ ܢ̇ܗܦܘܟ ܠܒܝܬܗ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܠܛܘܢ XX ܒܬܟܬXܫܐ̣ ܂ ܟܪܘܙ ܚܝܠܐ ܡ̇ܙܥܩ ܗܘܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܢܒ̣ܗܬ ܡܢܝ ܘܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ̣ ܂ ܡܢ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ̇ ܂ ܕܐܝܬܪ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܇ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܐܘܒܕ ܐܘ ܚܣ̣ܪ ܂
Cyr:ComLuke ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ̣ ܂ ܢܟ̇ܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢ̇ܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܡ̇ܢ ܀ ܢX ܀ XܘXX XܢܢXܫܝẌ ܀ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ̣ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܪ ܡܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܙܠܘ̇ ܂ ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܡ̇ܢ ܕܪܕܦܝܢ̈ ܗܘܘ ܒܙܒܢ ܂ ܡܫܡܠܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܢܩ̇ܒܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܒܫܡܝ̣ ܠܝ ܡܩ̇ܒܠ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܩ̇ܒܠ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܒܗܘܢ̣ ܂ ܢܣ̣ܒ ܛܠܝܐ ܘܐܩܝܡܗ ܠܘܬܗ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܠܐ Xܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠܟܘܢ̣ ܢܝܠܦܝܟܘܢ ܗܘ ܀ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܫܘܥ ܂ ܠܐ ܬܟ̣ܠܘܢ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐ̇ܬܐ ܒܬܪܝ̣ ܂ ܢ̇ܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܡ̇ܢ ܘܒܢܝܢܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘܬܗܘܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܨ̣ܗܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ̣ ܘܢ̇ܫܬܐ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܢ̇ܐܬܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܘܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܗ̣ܘ ܠܘܬܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܡܣ̣ܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ̣ ܂ ܫܛܝܐ ܢܗܘܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܪܙܐ ܂ ܟܬܝܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܓ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܝܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܐ ܠܕܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܪܚܡ̇ܐ ܕܥܠܡܐ̣ ܂ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܟܚ ܂ ܡ ܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ̣ ܂ ܗܢܐ̣ ܢܫܘܙܒܝܗ̇ ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܝ ܒܬܪܝ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܢܦܫܗ ܠܡܫܘܙܒܘ̣ ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂