simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܐܪܡܝܐ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܕܪܬ ܐܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܕܠܡܐܡܪ ܂ ܘܡܠܝܐ ܡ̇ܢ ܥܕܬܐ ܡܢ ܪܚܡ̇ܝ̈
Cyr:ComLuke ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ̣
Cyr:ComLuke ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܒܝܕܐ ܗܘܬ ܒܥܗ̇
Cyr:ComLuke ܂ Xܠܐ̇ܦ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥܡ ܫܠܝܚܐ̈
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩ̣ܪܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܦ ܠܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܣ̣ܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܘܢ̇ܩܒܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܕܝܠܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܚܙܝܬܝܗܝ ܬܡܢ ܕܡܬܢܟܣ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܡܓܗܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܠܚܓܝܪܐ
Cyr:ComLuke ܦܘܠܚܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܬܝܒ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܘXܠXܝX ܀ ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܫ̇ܡܥ̣ ܠܝ
Cyr:ComLuke ܕܫܪܪܐ̣ ܂ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܝܝ
Cyr:ComLuke ܂ X0ܡܩܕܡ Xܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܕܥ̇ ܡܫܝܚܐ
Cyr:ComLuke ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ ܠܙܥܘܪܐ̇̈ ܂ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܬܣܒܘܠ ܂ ܘܟܕ ܡ̇ܢ ܓܫܦ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܐܣܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܙܝܙܬܐ ܂ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܚܬܢ̈ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܇ ܐܬܬܘܒܠ ܐܡ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܗܘܐ̣ ܂ ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܩܝܦܝܢ
Cyr:ComLuke ܗ̣ܟܝܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̣̈ ܂