simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܠܐܒܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕ
Cyr:ComLuke ܠܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒXܟܣܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܗܘ̣ܢܢ
Cyr:ComLuke ܡܘܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
Cyr:ComLuke ܡܠܘܢ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܠܐ ܗܘܬ ܣܪܝܩܐܝܬ̇
Cyr:ComLuke ܡܥܡܕܢܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܪܫܢܘܬ ܐ ܐܬ̇ܡܛܝ
Cyr:ComLuke ܢܗܘܘܢ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܘ ܕܗ̣ܢܝܢ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܢܝܡܝܢ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܨܠܘܬܐ ܐܡ̣ܝܢ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܢܣܒܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܝX
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ̣
Cyr:ComLuke ܦܪܘܩܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܟ ܣܡ̣ܬ ܒܗܘܢܗ̇
Cyr:ComLuke ܨܒܝܢܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܨܒܝܢܐ̈ ܡܐܪܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܝ̇ܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝ̇ܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܐ
Cyr:ComLuke ܠܒܪܗ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡܘ ܐܬܝܕܥܘ̇
Cyr:ComLuke ܠܗܘܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܝܬ
Cyr:ComLuke ܩܕܝܫܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܠܒܪܢܫܐ
Cyr:ComLuke ܫܪܝܪܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Cyr:ComLuke ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܓܢܒܪܘܬ
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ
Cyr:ComLuke ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪ ܂ ܝܬܝܪ
Cyr:ComLuke ܠܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ