simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܫܟܚܬܐ ܡ̇ܢ ܘܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܡܘܬܪܐ
Cyr:ComLuke ܘܫܡ̣ܥܬܘܢ ܂ ܫܡܥܬܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܡܕܝ̣ܢ ܂ ܫܦܪܐ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܕܡܕܡ
Cyr:ComLuke ܡܝܝܬܐ̣ ܂ ܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܂
Cyr:ComLuke ܡܠܝܠܬܐ̣ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝXܦܪܝܐ̈ ܐ̣ܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܐܠܗܢ ܂ ܬܪܝܨܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܫܦ̣ܝܐ
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ ܂ ܬܪܥܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝ̣̈