simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ̣ ܢܫܟܚܝܗ̇ ܂ ܘܦܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪܝ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܫܘܙܒܘ ܢܦܫܗ̣ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂
Cyr:ComLuke XX ܕܕܚܘܠܬܢ ܒܠܒܗ̣̇ ܂ ܢ̇ܗܦܘܟ ܠܒܝܬܗ̣ ܂ ܕܠܐ ܢܕܚ̇ܠ ܠܒܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܡܘܬ ܒܩܪܒܐ̇ ܂ ܘܓܒܪܐ ܚܪܢܐ ܢܚ̇ܕܬܝܘܗܝ ܂
Cyr:ComLuke ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܚ̣ܕܬܐ ܘܠܐ ܚܕܬܗ̣ ܂ ܢ̇ܗܦܘܟ ܠܒܝܬܗ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܡܘܬ ܒܩܪܒܐ̇ ܂ ܘܓܒ̇ܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܪܡܘܬܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܃ ܝ ܕܡܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܕܝܬ̇ ܕܒܢܦܝܚܘܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܚܠܝܛܐ ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ̣ ܢ̇ܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢ̇ܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܡ̇ܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢܗ ܪܓܓܝܢ̈ ܝ ܕܢܫܬܘܘܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܢܒ̣ܗܬ ܡܢܝ ܘܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ̣ ܂ ܡܢ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܢܒܥܐ 0ܠܡܥܡܠ̣ ܓܠܝܐ ܢܣܝܡ̣ ܂ ܡܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܆
Cyr:ComLuke ܝ ܃ ܝ ܕܡܫܟܢܢ ܕܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܝܠܢ ܇ ܛܒ ܡܛܝܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܪܗܛܬ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܣܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܐ̇ܝܟ
Cyr:ComLuke ܡܦܨܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܚܘܝܒܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܘܥܣ̣ܩ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܡܥܕܪܐ ܠܢ ܇ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢܢ ܕܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܂ XX ܐܘ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܗܣܝܐ̇ ܂ ܕܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܝܝ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܐܘܪܚܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܚ̇ܛܝܬ ܂ ܡ̣ܢܘ ܓܝܪ ܕܢܫܬܒܗܪ ܕܠܒܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܐܘ
Cyr:ComLuke ܝ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ̣ ܂ ܟܕ ܠܟܠܗ̇ ܓܘܕܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܐܘܕܝ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܒܝܕ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂ ܟܬܝܒ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܬܝܗܒ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܨܐ ܠܡܐܡ̣ܪ ܂ ܐܙܕܕܩ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܠܡܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܨܠܐ̇ ܂ Xܢ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܢܫ ܕܣܢܝܩ̣ ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܡܣܒ ܡܢ ܐܒܐ̇ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܡܢ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝܢܬܐ ܂ ܕܐܬܦܬ̣ܚܘ ܫܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ̈ ܂ ܝ ܂ ܕܡܢ ܟܕܘ ܚܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܐܬܚ̣ܘܝܬ̇ ܃ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܕܣ̇ܠܩܝܢ ܘܢܚ̇ܬܝܢ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܗܕܐ ܠܡܣ̣ܥܪ ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝ̣ܪ ܗܟܢܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܠܐ XX ܡܫܬܐܠܢܐܝܬ ܒ̇ܥܐ ܣܝܒܪܬܐ̇ ܂ ܘܕܐܠܘ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܚܝܐ̈ ܃ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܦܓܪܐ̇ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܥܡܠܘ ܗܠܝܢ XܙXܩ̇ ܇ ܘܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܕܢܡܢܥ ܙܒܢܐ ܂ ܙ X ܂ Xܡܠܟܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܕܟܕ ܪܡ̇ܙ ܒܠܚܘܕ ܃ ܡܫܡܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ̣ ܂ ܦܘܨܝܐ̈ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܩ̇ܛܠܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܃ ܠܗ̇ܝ ܐܡܐ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܡܚܝܢܝܬܐ ܕܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke Xܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܐ ܗ̇ܘܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡܘ ܣܒܪܘ ܢܒܝܐ̈ ܂ X ܂ ܛܘܒܬܢܐ̇̈ ܂ ܐܝܟ