simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܀ ܐܢ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣
Cyr:ComLuke ܠܡܫܝܚܐ̣ ܐܝܟ XX ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܪܘܩ̇
Cyr:ComLuke ܂ X0ܡܩܕܡ Xܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܕܥ̇ ܡܫܝܚܐ
Cyr:ComLuke ܒܝ ܐܢܬ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܬܠ ܕܢܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܘܢܐ̇ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܫܘܙܒܘ
Cyr:ComLuke ܝ ܒܬܪܝ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܢܦܫܗ
Cyr:ComLuke ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܛܗܐ̣̈ ܂ ܡ̇ܢ ܟܝܬ ܡܫܟܚ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢ
Cyr:ComLuke ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈
Cyr:ComLuke ܡ̇ܙܥܩ ܗܘܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܟ̣ܪ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ
Cyr:ComLuke ܐܘ ܚܣ̣ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܒ̣ܗܬ ܡܢܝ
Cyr:ComLuke ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ̣
Cyr:ComLuke ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܪ
Cyr:ComLuke ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢܩ̇ܒܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܐ Xܝܬܘܗܝ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܘܬܗܘܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐ̇ܬܐ ܒܬܪܝ̣
Cyr:ComLuke ܗ̣ܘ ܠܘܬܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨ̣ܗܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ̣
Cyr:ComLuke ܐܦ ܠܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܣ̣ܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke ܡ ܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܓ̇ܒܐ ܕܢܗܘܐ ܥܡ
Cyr:ComLuke ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ̣