simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ ܀ X0ܠܥܠ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܕܢܚܗ ܦܓܪܢܝܐ
Ath:Inc 1 </page><page> X X6ܕܠܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ
Ath:Inc . ܐܢܗܘ XX ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܒܪ ܡܢ
Ath:Inc . ܒܩܕܡܐ XX ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܓ̇ܕܫ
Ath:Inc ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ
Ath:Inc ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ
Ath:Inc ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ .
Ath:Inc ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
Ath:Inc ܫܠ̣ܝܘ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܚ̣ܬ .
Ath:Inc ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ܐܠܗܐ ܒܦܓܪ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬ̣ܚܝܒ ܗܘܐ ܢܗܘܐ
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܘܢܝܬܐ
Ath:Inc ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܕܝܘܛ ܒܡܠܬܗ .
Ath:Inc ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc . ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ
Ath:Inc ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
Ath:Inc ܡܬܕܪܫܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟ̣ܝܢܐ ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . X
Ath:Inc ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ
Ath:Inc ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ
Ath:Inc ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈
Ath:Inc ܕܝܠܗ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ
Ath:Inc ܘܚܝܐ̈ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܝܟ
Ath:Inc ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc ܡܟܝܠ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ
Ath:Inc ܡܠܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܒܗ̇ܬܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ
Ath:Inc ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc . ⁴ ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬ
Ath:Inc . ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈
Ath:Inc ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
Ath:Inc ܐܝܣܪܝܠ . </page><page> ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ .
Ath:Inc . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ
Ath:Inc ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈
Ath:Inc ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
Ath:Inc . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ
Ath:Inc ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ
Ath:Inc . ܐܝܟܐ ܕܒܛܠܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܢܟܦܐ̈ .
Ath:Inc ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ
Ath:Inc . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ
Ath:Inc XXX XX ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܡܘܬܐ
Ath:Inc . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ
Ath:Inc ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܙܒܢܐ
Ath:Inc . ܠܗ̇ܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ
Ath:Inc ܘܚ̇ܙܐܐܝܟܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܪܩܝܢ . ܩܨܘܡܘܬܐ
Ath:Inc ܐܢܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܙܢܝܐ̈ ܢܫܚ̇ܠܦܘܢ .
Ath:Inc XXX ܐܝܟܐ ܕܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܛܝܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ
Ath:Inc ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ .
Ath:Inc ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܘܬܐ .
Ath:Inc . ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܡܝܪܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ
Ath:Inc . ܕܥ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ
Ath:Inc ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ
Ath:Inc ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ
Ath:Inc ܐܬܓ̣ܠܝ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈
Ath:Inc ¹ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ
Ath:Inc ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc . ܠܘ ܗܒܝܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܕܡ ܗ̣ܘܐ
Ath:Inc ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ
Ath:Inc . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܕܐ ܥܡܗ ܕܡܘܬܐ
Ath:Inc X |ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ
Ath:Inc XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ
Ath:Inc ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Ath:Inc ܘܢܬܚܘܐ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ
Ath:Inc . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘ
Ath:Inc . ܟܕ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ .
Ath:Inc ܕܐܬܐܡܪ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܢܫܐ
Ath:Inc ܀ X ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈
Ath:Inc ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ
Ath:Inc . ⁵ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ
Ath:Inc ܠܡܟ . ܘܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܪܚ .
Ath:Inc ܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܥ̇ܫܢ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ . ܘܐܠܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܚܢܦܐ̈
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܢܫܝܐ̈ Xܝ ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:Inc ܗܘܘ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܡܘܕܝܢ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc ܐܪܥܐ . ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:Inc . XX ܘܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒ̇ܛܠ
Ath:Inc ܐܬܦ̣ܬܚܬ . ܘܠܩܫܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩܛܠܐ̈ ܣܡܘ ܡܢܗܘܢ
Ath:Inc . X ܘܠܬܒܝܠ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܒܐ ܐܠܦ
Ath:Inc ܢܚܘܪܘܢ . ܘܡܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܠܫܘܒܚܐ
Ath:Inc ܓ . ܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܓܘܢܒܐ̈
Ath:Inc ܡܬܛ̇ܠܩܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܬܘܒ ܒܦܢܛܣܝܣ̈
Ath:Inc ܗܟܢܐܐܦ ܥܠ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ
Ath:Inc . ܗܝܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܐܕܐ̈ ܡܬܛܠܩܐ ܘܒ̇ܛܠܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܒܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ .
Ath:Inc ܐܠܐ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ .
Ath:Inc . ܡܢ ܟܐܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐܐܢܫ .
Ath:Inc ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ .
Ath:Inc ܕܗܢܐ . ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܬܥܩܪܐ
Ath:Inc ܐܪܥܐ . ܠܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܛܥ̇ܐ ܡܢ
Ath:Inc ܚܒܬܐ . ܠܐ ܡ̇ܢ ܝܩܕܐ ܗ̣ܝ ܚܒܬܐ
Ath:Inc . ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ