simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ . ܐܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ .
Ath:Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ
Ath:Inc ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܡܢ ܟܬܒܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܓܠܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܠܝܗܘܢ . X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܕܢܚܗ ܦܓܪܢܝܐ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ XX ܗܘܬ ܡܢ ܡܢܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀ X0ܠܥܠ̣ܬܐ
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ ܒܝܕ ܩܘܪܒܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ . ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢܗ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܡܡܠܐ . . XXXX . X¹ 1 </page><page> X X6ܕܠܡܘܬܐ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܘܬܐ . ܡܢ ܠܒܪ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܡ̇ܢ X X ⁰ ܕܒܦܓܪܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܗ ܢܗܘܘܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ XX
Ath:Inc ܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܓ̇ܕܫ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܬ̇ܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܘܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܩܕܡܐ XX
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ X ܩ̣ܕܡܬ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܡܪܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܫܒܝܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܟܕ ܝܠ̇ܦ ܡܢ ܠܥܠ . ܢܫܬ̇ܥܐ ܕܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܠܕܪܗ ܡܢ̣ܘ ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ
Ath:Inc ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܝܢܐ ܢܬܪܥ̇ܘܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܒܪܒܪܝܐ̈ XX ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܘܡܥܒܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ²ܘܒܟܠܝܘܡ ܣ̇ܥܪ ܡ̇ܢ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܓܝܪ ܢܚ̣ܬ . ܘܬܘܒ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܝ . ܡܘܫܐ ܬܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܒܡܚܬܬܗ ܕܗܢܐ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܫܠ̣ܝܘ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ܐܠܗܐ ܒܦܓܪ . ܥܡܢܘܐܝܠ ܓܝܪ ܥܡܢ ܐܠܗܢ ܡ̇ܢ ܐܬ̣ܐ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܡܬܬ̣ܚܝܒ ܗܘܐ ܢܗܘܐ ܡܘܬܐ . ܠܘ ܗ̣ܘ ܠܗ ܐܠܐ ܡܢ X XXX ܡ̇ܢ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ ܠܗ ܐܘܣܝܐ . ܦܓܪܐ ܓܝܕ XX ܐܢܫܝܐ ܡ̇ܢ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
Ath:Inc ܗܕܝܘܛ ܒܡܠܬܗ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܚܣܝܪ ܒܗܝܢ . ܬܬܪܨܘܢ ܘܬܘܕܥܘܢܢܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ . ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܚܠܦ XX ܟܠܢܫ ܢܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܘܟ ܘܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܡ̇ܢ . ¹ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ </page><page> ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ . ܕܠܡܢܐ X X XX X ܡܚܝܬܢܝ . ¹ܘܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܦܓܪܐ ܒ̇ܠܥ ܗܘܐ . ܢܐܡܪ ܐܝܟ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ XX ܒܪܢܫܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫ̣ܬܪܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܟ̣ܝܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ XXX ܡܘܬܐ ܘܡܢ ܥܘܢܕܢܗ ܡ̇ܢ ܡܒ̣ܣܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܕܢܡܘܬܘܢ ܡܬܕܪܫܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗܟܢܐ . X ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܐܘ ܪܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܒܟܝܢܐ . ܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ XX X ܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܚܒܠܐ ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ ܛ̇ܪܕ ܗܘܐ . ܫܦܝܪ ܡܣ̣ܬܒܪ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܕܝܘܐ XX ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܥܠ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܬܬܒ̇ܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܡܓܘܫܘܬܐ . ܘܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ ܬܘܒ . ܕܟܕ ܡܬܟ . ܪܗ ܦܓܪܐ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܝܐ . ܢܛܪܗ ܠܦܓܪܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ Xܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܝܐ̈ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܘܠܘܢܩܝܦܘܬܐܕܚܒ̇ܠܐ . ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܩܪܝܐ ܡܢܕܪܝܫ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫ̇ܠܝܐ ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܘ ܒܐܠܗܗ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܩܪܗ ܕܐܝܫܝ ܒܒܣܪ ܗܘܐ ܕܡܡܠܟ ܡܟܝܠ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ . ܐܦ ܠܐ ܕܢܬܚܫܚ XXX X ܒܗܢܐ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܡܢܬܐ . ܒܗܢܐ ܠܘܬ ܓܠܝܢܐ ܐܬܚ̣ܫܚ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܠ XX ܟܠܗܚܝܠܐ ܡ̇ܢ . ܢܐܡܪܘܢ ܚܢܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܝ ܡܓܚ̇ܟܝܢ ܘܠܐ ܒܗ̇ܬܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܗܘܬ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܪܚܡܝ̈ ܠܫܪܪܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܢܐܡܪܘܢ ܐܡܬܝ ܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܚܪܬܐ ܡ̇ܢ . ²ܡܢ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܓ̣ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܫܐ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ XXX ܢܒܝܐ ܐܘ ܚܙܘܐ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܢܒܝܘ . ⁴ ܐܢ
Ath:Inc ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢ ܥܒܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒ̣ܕ . ܡ̇ܢ ܘܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܠܦܓܪܐ XX ܕܝܠܗ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ . ܕܠܟܠ ܐܢܫ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܨܠܡܐ ܗܘܘ ܗܘܘ . X ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̇ܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Ath:Inc ܕܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܨܪܝܐ̈ ܕܪܕܦܝܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ . </page><page> ܐܬܘܪܝܐ̈
Ath:Inc ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ ܩܝܣܐ ܐܬ̣ܬܠܝ . ܐܪܡܝܐ ܐܨܛܥܪ ܐܠܐ ܠܘ ܟܕ ܐܬܚܝܒ ܡ̇ܢ ܐܬܒܥܝ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܐܬܢܛܪ . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈ ܢܩܦܐܝܬ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܢܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣ̇ܓܕ . ܘܒܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܫܦܝܪ XX 0 ܠܐܒܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܟܠ ܀ X |ܠܘ ܓܝܪ ܒܦܓܪܐ ܚܒܝܫ ܗܘܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ
Ath:Inc ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ
Ath:Inc ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ ܘܡܩܘܝܢ ܛܒܐ̈ . ܢܗ . ܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܐܥܠ ܐܢܘܢ . XX X 6ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ
Ath:Inc ܢܗܘܘܢ ܢܟܦܐ̈ . ܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܝܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܣܛܢܐ ܕܝܢ ܪܝܫܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܒ̇ܙܚܝܢ . ܐܝܟܐ ܕܒܛܠܝܘܬܐ
Ath:Inc ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܥܠ ܪܡܙܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܦܟܬܗܘܢ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ XX ܠܥܒܘܕܐ . ܘܕܣܟ ܚܘܫܒܐ ܢܣܒ ܕܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܡܘܬܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܨܠܝܒܐ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܓ̣ܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ . XXX XX ܕܗ̇ܝ
Ath:Inc ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܢܕܘܫܘܢ ܐܢܘܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܐ̇ܙ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܢܟܦܪܘܢ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܟܕ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܪܫ̣ܥܝܢ ܘܥܒܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈
Ath:Inc ܕܫܠܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܙܒܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܩ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܕܗܠܝܢ
Ath:Inc ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܨܛܕܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ X XX X ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ . ܘܡܛܠ ܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ ܕܠܘܬܢ ܢܘܕܥ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܥܪܩܝܢ . ܩܨܘܡܘܬܐ ܕܝܢ ܫ̇ܠܝܐ . ܡܓܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܠܡܫܝܚܐ ܡܫܡܗ ܒܠܚܘܕ . ܘܚ̇ܙܐܐܝܟܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܘܐ̈
Ath:Inc ܕܙܢܝܐ̈ ܢܫܚ̇ܠܦܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ
Ath:Inc ܢܛܝܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣ̣ܥܪܘ ܒܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܥ̣ܪ ܒܦܓܪܐ . ܐܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ̈ . XXX ܐܝܟܐ ܕܠܛܒܐ̈
Ath:Inc ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ . ܡܣܡܝܢ ܕܝܢ ܒܒܗܬܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܟ̇ܣ ܀ 41ܒܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܢܫ ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܚ̇ܘܐ ܘܢܬܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡ̇ܢ . XX6 ܐܠܐ ܕܢܚܠܡ ܘܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ
Ath:Inc ܥܠ ܡܘܬܐ . ܢܬܪܥܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܬܒܝܠ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܟܠ ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ
Ath:Inc ܡܢ ܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܚ̇ܒܠ . ܐܢ ܟ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܚܝܐ̈ . ܐ̣ܠܘ ܠܐ ܕܠܗܘ̇ ܡܝܘܬܐܐܚܝ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܡܝܪܐ
Ath:Inc ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ X ܗܘܐ . ܘܒܣܝܒܪܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܡܬܝܠܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܥ ܕܦܓܪܐ
Ath:Inc ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡ̇ܢ ܠܦܫܝܛܐ̈ . X ܘܗܟܢܐ ܛ̇ܥܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ
Ath:Inc ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܚܘܫܒܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠ . ܥܒ̇ܕܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܚܙܐ
Ath:Inc ܐܬܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܘܣܓܕܝܢ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܬܓ̣ܠܝ . ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܠܢ . ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ X ܀ ¹ X ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܚܒ̇ܠܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܠܥܠܡܐ . ²ܟܕ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ
Ath:Inc ܡܢ ܐܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܢܘܚ ܕܝܢ ܡܢ ܠܡܟ . ܘܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܪܚ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܓܒܪܐ ܣܦ̣ܩܬ ܕܬܗܘܐ ܠܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܠܘ ܗܒܝܠ
Ath:Inc ܗ̣ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܐܬ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܡܐ̇ܬ ܗܘܐ ܐܦ Xܢ ܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Ath:Inc ܕܡܚܕܐ ܥܡܗ ܕܡܘܬܐ ܢܩܝܡܝܘܗܝ XX ܠܦܓܪܐ ܘܬܘܒ ܢܚܘܝܘܗܝ ܡ̇ܢ ܘܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܒܦܓܪܐ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܘܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܨܠܡܐ . X ܕܬܫܬܘܕܥ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܘܡܦܬܟܐܝܬ ܘܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܦܪܣܗ̇ ܠܗܘܢ X |ܣܦܩܐ ܗܘܬ
Ath:Inc ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܫܘ̇ܝܐ ܕܬܐܠܦ . ܘܐܝܟ ܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܚ̇ܙܐ ܛܒ ܬܗܪ ܀ XXX X XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܣ̇ܗܕܐ . Xܢ̇Xܐܠܗܐ ¹ </page><page> ܒܕܚܠܬܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܒܪܢܫܐ . ܘܕܢܩܘܐ ܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܐܬܪܚܡ ܕܐܦ ܒܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܚܘܐ . ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܐܦ ܠܐ ܒܙܩܝܦܐ ܐܪܦܝ . ܐܠܐ ܒܝܬܝܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܟܠ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܣܓܘܕ ܡ̇ܢ ܠܦܪܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܘܡܠܬܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܒܟܠܝܘܡ ܒܨܪܢ̈ ܘܡܬܡܚܠܢ ܘܢܦܠܢ . ܟܕ ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠܝ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܡܠܠ ܡ̇ܢ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܠܚܬܝܬܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ . ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܡܠܦܢܘܬܐ XX ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܀ X ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܘܪܘܫܡܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ . ܟܠ X ܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܒܗ ܢܣ̇ܒܪܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ⁵ ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܡܢ ܬܪܚ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܡܢ ܐܒܪܗܡ . ܘܝܥܩܘܒ ܡܢ ܐܝܣܚܩ . ܠܘ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܗܒܝܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܢܘܚ ܕܝܢ ܡܢ ܠܡܟ . ܘܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܕܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܥ̇ܫܢ ܥܠ ܗܢܐ . ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܦܓܪܐܐܬܥ̣ܪܙܠ ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ
Ath:Inc ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܡܣܬܓܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܆ XXX¹ 1 </page> ܡ̇ܢ . ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܠܗܐ ܡܬܟ̣ܪܙ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܠܗܐ̈
Ath:Inc ܕܐܢܫܝܐ̈ Xܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܨܛ̇ܪܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܐܢܫܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܢܒ̣ܩܐ ܕܐܢ ܐܢܫܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ
Ath:Inc ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܦܓܪܐ ܐܬܓܒ̣ܠܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܘ . ܘܗ̇ܘ
Ath:Inc ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܒܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܠܗܢܐ ܣܓܕܝܢ ܘܡܫܝܚܐܐܠܗܐ ܠܗ ܡܘܕܝܢ . ܘܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐܠܐ ܕܚܒ̇ܠܐ ܘܕܥܘ̣ܠܐ . ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܘܚܛܘܦܝܐ̈ ܡܠ̣ܝܬܐ </page><page> ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܝܨܝܦܘܬܐ
Ath:Inc ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒ̇ܛܠ . ܠܟܠܢܫ ܕܝܢ ܢ̇ܓܕ ܠܘܬܗ ܘܠܥܕܬܗ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܣܘܦܣܛܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܚ̇ܦܝ . XX ܘܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈
Ath:Inc ܕܩܛܠܐ̈ ܣܡܘ ܡܢܗܘܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܩܪܒܐ ܡܬܪܥ̇ܝܢ . ܡ̇ܢ ܬܡܝܗܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܐܬܦ̣ܬܚܬ . ܘܠܩܫܝܘܬܐ
Ath:Inc ܡܛܠ ܐܒܐ ܐܠܦ . ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܒ̇ܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ X X0ܕܙܒܢܐ̈ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ ܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . X ܘܠܬܒܝܠ
Ath:Inc ܠܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܠܫܘܒܚܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܙܒܢܐ ܢܗܡܘܢ . ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠܡ ܢܚܘܪܘܢ . ܘܡܕܡ
Ath:Inc ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܓܘܢܒܐ̈ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܡܢ ܩܛܠܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܝܢ . ܕܠܐ ܣܒܥܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܛܘܢ ܗܘܘ ܓ . ܘܪܐ̈
Ath:Inc ܠܐ ܬܘܒ ܒܦܢܛܣܝܣ̈ ܘܒܩܨܡܐ̈ ܘܒܚܪܫܘܬܐ̈ ܡܛܥܝܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܪܒ̇ܝܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡܬܛ̇ܠܩܐ . ܘܫܐܕܐ̈
Ath:Inc ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܐܬ̣ܐ ܡܠܬܐ . ܝܬܝܪܐ ܗܝ ܐܦ ܠܡܗܪܓ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܚܕ X X XX0ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܗܟܢܐܐܦ ܥܠ ܚܕ
Ath:Inc ܕܫܐܕܐ̈ ܡܬܛܠܩܐ ܘܒ̇ܛܠܐ . ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ
Ath:Inc ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܓܚܟܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܦܐܝܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ X ܘܠܨܕܘܗܘܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܢܟܣ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܒܪ ܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ . ܒܟܘܠܗ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܘܕܝܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܘܠܐܐܢܫ . ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܝܢ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓܠܝܐ ܗܘܐ . ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܦܫ̣ܛ ܥܠ ܙܩܝܦܐ . ܡܢ ܟܐܢܐ̈
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܝܠܐ̈ ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܡܕܡ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܠܐ
Ath:Inc ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܬܥܩܪܐ ܡܢ ܬܡܢ . ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܡܫܬܡܗ ܡܫܝܚܐ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܕܗܢܐ . ܟܠܗ̇
Ath:Inc ܬܘܒ ܛܥ̇ܐ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣ̇ܓܕ . ܘܒܐܝܕܗ ܡ̇ܢ ܒܒܪܢܫܐ . ܘܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܕܦܪܝܣܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܠܐ
Ath:Inc ܝܩܕܐ ܗ̣ܝ ܚܒܬܐ . ܡܩܘܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܚܒܬܐ ܟܕ ܕܚ̇ܠܐ ܡܢ ܓܙܡܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̇ܒܠ . ܐܢ ܟ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܢܘܪܐ ܡܢ ܚܒܬܐ . ܠܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܬܚܫܒ ܡܚܝܠܘܬܐ . ܕܥ̣ܒܕܗ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕܗ . ܐܘ ܕܐܠܘ ܠܐ ܥܒܕܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ