simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܓܝܪ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܡܬܝܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܐܝܟ ܕܠܡܝ̣ܬܐ . ܬܘܒ