simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡ̇ܟܪܙ ܗܘܐ ܕܩܡ . ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܣܗܕܐ̈ ܐܦ ܩܝܡܬܗ X X X XX ܕܗܢܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܩܝܡܬܐ
Ath:Inc ܥܪܩܝܢ . ܩܨܘܡܘܬܐ ܕܝܢ ܫ̇ܠܝܐ . ܡܓܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܠܡܫܝܚܐ ܡܫܡܗ ܒܠܚܘܕ . ܘܚ̇ܙܐܐܝܟܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܘܐ̈
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܣ̇ܗܕܐ . Xܢ̇Xܐܠܗܐ ¹ ܒܕܚܠܬܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܓܝܪܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܐ ܕܐ̇ܬܐ . ܠܐܬܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܠܙܒܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܣܟ X ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܡ̣ܪܚܝܢ ܕܢܚܘܪܘܢ . ܢܒܝܘܬܐ
Ath:Inc ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢ ܥܒܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒ̣ܕ . ܡ̇ܢ ܘܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܠܦܓܪܐ XX ܕܝܠܗ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ . ܕܠܟܠ ܐܢܫ
Ath:Inc ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ . ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܚܠܦ XX ܟܠܢܫ ܢܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܫܝܛܘܬܗ ܒܝܕ ܙܩܝܦܐ ܗ̇ܦܟ . ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ . ܟܕ ܠܦܢܛܣܝܐ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ ܬܘܒ . ܕܟܕ ܡܬܟ . ܪܗ ܦܓܪܐ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܝܐ . ܢܛܪܗ ܠܦܓܪܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ XX ܕܬܣ̣ܗܕ ܡܐܬܝܬܗ ܕܥܒ̇ܘܕܗ̇ . ܠܦܓܪܗ ܕܝܢ ܠܘ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܐܦ ܠܐ ܒܙܩܝܦܐ ܐܪܦܝ . ܐܠܐ ܒܝܬܝܪܐ ܠܒܪܝܬܐ
Ath:Inc ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܠܒܕ ܡܢ ܗܢܐ ܡܝܬܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܡ̇ܢ XX ܠܗܘܢ ܕܚܒܠܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܘܬܐ ܣܒܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈ ܢܩܦܐܝܬ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܢܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣ̇ܓܕ . ܘܒܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܫܦܝܪ XX 0 ܠܐܒܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ
Ath:Inc ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ ܕܝܢ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܒܥܘܡܩܐ ܕܝܢ ܒܫܝܘܠ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܦܪܣ̣ ܢܦܫܗ . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܘܠܦܬܝܐ ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ
Ath:Inc ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܡܢ ܟܬܒܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܓܠܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܠܝܗܘܢ . X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܘܪܘܫܡܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܥܠ ܡܘܬܐ . ܢܬܪܥܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܬܒܝܠ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܟܠ ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ
Ath:Inc ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡ̇ܢ ܠܦܫܝܛܐ̈ . X ܘܗܟܢܐ ܛ̇ܥܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ
Ath:Inc ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܘܟ ܘܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܡ̇ܢ . ¹ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܗܘܬ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܪܚܡܝ̈ ܠܫܪܪܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ ܘܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ Xܝ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܝܢ . ܡ̇ܢ . ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܥ̣ܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ