simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ XX ܒܪܢܫܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫ̣ܬܪܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܟ̣ܝܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ XXX ܡܘܬܐ ܘܡܢ ܥܘܢܕܢܗ ܡ̇ܢ ܡܒ̣ܣܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܕܢܡܘܬܘܢ ܡܬܕܪܫܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗܟܢܐ . X ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܐܘ ܪܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܒܟܝܢܐ . ܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ XX X ܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܚܒܠܐ ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ ܛ̇ܪܕ ܗܘܐ . ܫܦܝܪ ܡܣ̣ܬܒܪ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܕܝܘܐ XX ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܥܠ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܬܬܒ̇ܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܡܓܘܫܘܬܐ . ܘܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ ܬܘܒ . ܕܟܕ ܡܬܟ . ܪܗ ܦܓܪܐ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܝܐ . ܢܛܪܗ ܠܦܓܪܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܣܐ̇ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ Xܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܝܐ̈ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܘܠܘܢܩܝܦܘܬܐܕܚܒ̇ܠܐ . ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܩܪܝܐ ܡܢܕܪܝܫ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫ̇ܠܝܐ ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܘ ܒܐܠܗܗ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܥܩܪܗ ܕܐܝܫܝ ܒܒܣܪ ܗܘܐ ܕܡܡܠܟ ܡܟܝܠ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ . ܐܦ ܠܐ ܕܢܬܚܫܚ XXX X ܒܗܢܐ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܡܢܬܐ . ܒܗܢܐ ܠܘܬ ܓܠܝܢܐ ܐܬܚ̣ܫܚ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ . ܐܠܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܠ XX ܟܠܗܚܝܠܐ ܡ̇ܢ . ܢܐܡܪܘܢ ܚܢܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܝ ܡܓܚ̇ܟܝܢ ܘܠܐ ܒܗ̇ܬܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܗܘܬ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܪܚܡܝ̈ ܠܫܪܪܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܢܐܡܪܘܢ ܐܡܬܝ ܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܚܪܬܐ ܡ̇ܢ . ²ܡܢ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܓ̣ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܫܐ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ XXX ܢܒܝܐ ܐܘ ܚܙܘܐ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܢܒܝܘ . ⁴ ܐܢ
Ath:Inc ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢ ܥܒܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒ̣ܕ . ܡ̇ܢ ܘܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܠܦܓܪܐ XX ܕܝܠܗ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ . ܕܠܟܠ ܐܢܫ
Ath:Inc ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܨܠܡܐ ܗܘܘ ܗܘܘ . X ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̇ܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Ath:Inc ܕܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܨܪܝܐ̈ ܕܪܕܦܝܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ . ܐܬܘܪܝܐ̈
Ath:Inc ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ ܩܝܣܐ ܐܬ̣ܬܠܝ . ܐܪܡܝܐ ܐܨܛܥܪ ܐܠܐ ܠܘ ܟܕ ܐܬܚܝܒ ܡ̇ܢ ܐܬܒܥܝ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܐܬܢܛܪ . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈ ܢܩܦܐܝܬ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܢܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣ̇ܓܕ . ܘܒܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܫܦܝܪ XX 0 ܠܐܒܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ