simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ ܀ X0ܠܥܠ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܕܢܚܗ ܦܓܪܢܝܐ
Ath:Inc 1 X X6ܕܠܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ
Ath:Inc . ܐܢܗܘ XX ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܒܪ ܡܢ
Ath:Inc . ܒܩܕܡܐ XX ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܓ̇ܕܫ
Ath:Inc ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ
Ath:Inc ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ
Ath:Inc ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ .
Ath:Inc ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
Ath:Inc ܫܠ̣ܝܘ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܚ̣ܬ .
Ath:Inc ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ܐܠܗܐ ܒܦܓܪ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬ̣ܚܝܒ ܗܘܐ ܢܗܘܐ
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܘܢܝܬܐ
Ath:Inc ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܕܝܘܛ ܒܡܠܬܗ .
Ath:Inc ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc . ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ