simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ . ܐܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ .
Ath:Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ
Ath:Inc ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܡܢ ܟܬܒܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܓܠܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܠܝܗܘܢ . X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܕܢܚܗ ܦܓܪܢܝܐ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ XX ܗܘܬ ܡܢ ܡܢܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀ X0ܠܥܠ̣ܬܐ
Ath:Inc ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ ܒܝܕ ܩܘܪܒܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ . ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢܗ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܡܡܠܐ . . XXXX . X¹ 1 X X6ܕܠܡܘܬܐ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܕܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܘܬܐ . ܡܢ ܠܒܪ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܡ̇ܢ X X ⁰ ܕܒܦܓܪܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܗ ܢܗܘܘܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ XX
Ath:Inc ܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܓ̇ܕܫ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܬ̇ܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܘܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܩܕܡܐ XX
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ X ܩ̣ܕܡܬ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܡܪܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܫܒܝܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܟܕ ܝܠ̇ܦ ܡܢ ܠܥܠ . ܢܫܬ̇ܥܐ ܕܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ . ¹ܘܠܕܪܗ ܡܢ̣ܘ ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ
Ath:Inc ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܝܢܐ ܢܬܪܥ̇ܘܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܒܪܒܪܝܐ̈ XX ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܘܡܥܒܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ²ܘܒܟܠܝܘܡ ܣ̇ܥܪ ܡ̇ܢ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܓܝܪ ܢܚ̣ܬ . ܘܬܘܒ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܝ . ܡܘܫܐ ܬܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܒܡܚܬܬܗ ܕܗܢܐ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܫܠ̣ܝܘ . ܐܒܪܗܡ
Ath:Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ܐܠܗܐ ܒܦܓܪ . ܥܡܢܘܐܝܠ ܓܝܪ ܥܡܢ ܐܠܗܢ ܡ̇ܢ ܐܬ̣ܐ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܡܬܬ̣ܚܝܒ ܗܘܐ ܢܗܘܐ ܡܘܬܐ . ܠܘ ܗ̣ܘ ܠܗ ܐܠܐ ܡܢ X XXX ܡ̇ܢ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ ܠܗ ܐܘܣܝܐ . ܦܓܪܐ ܓܝܕ XX ܐܢܫܝܐ ܡ̇ܢ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
Ath:Inc ܗܕܝܘܛ ܒܡܠܬܗ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܚܣܝܪ ܒܗܝܢ . ܬܬܪܨܘܢ ܘܬܘܕܥܘܢܢܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܡܗ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ . ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܚܠܦ XX ܟܠܢܫ ܢܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܘܟ ܘܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܡ̇ܢ . ¹ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
Ath:Inc ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ . ܕܠܡܢܐ X X XX X ܡܚܝܬܢܝ . ¹ܘܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܦܓܪܐ ܒ̇ܠܥ ܗܘܐ . ܢܐܡܪ ܐܝܟ