simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܢܚܘܪܘܢ . ܘܡܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܠܫܘܒܚܐ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ
Ath:Inc . ܟܕ ܠܦܢܛܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Ath:Inc . X ܘܠܬܒܝܠ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܒܐ ܐܠܦ
Ath:Inc ܡܠܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗܘܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܠܐ
Ath:Inc ܕܐܒܐ . ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܠ ܘܗ̣ܝ
Ath:Inc . ⁵ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ
Ath:Inc ܡܚܕܐ ܚܠܦ ܩܪܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܦܘܠܚܢ ܐܪܥܐ ܡܬܗ̇ܦܟܝܢ
Ath:Inc ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ
Ath:Inc . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ
Ath:Inc ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ
Ath:Inc ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܦܬܟܪܐ̈
Ath:Inc ܐܢܬ . ܣܓܘܕ ܡ̇ܢ ܠܦܪܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ