simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܕܐܬܐܡܪ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܢܫܐ
Ath:Inc ܡܬܕܪܫܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟ̣ܝܢܐ ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
Ath:Inc ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܒܗ̇ܬܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc XXX XX ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܡܘܬܐ
Ath:Inc ܕܐܒܐ . ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܠ ܘܗ̣ܝ
Ath:Inc ܢܝܩܪܘܢ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ¹ܣ̇ܓܕܝܢ
Ath:Inc ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ
Ath:Inc XXX X ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩ̣ܝܡ
Ath:Inc X |ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ
Ath:Inc ܠܬܒܝܠ . ܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘܐ
Ath:Inc . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܦܬܟܪܐ̈
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
Ath:Inc . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
Ath:Inc ܡܠܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
Ath:Inc . ܕܠܐ ܢܡܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
Ath:Inc ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈
Ath:Inc ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ