simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܟܪܙ ܗܘܐ ܕܩܡ
Ath:Inc ܘܚ̇ܙܐܐܝܟܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܪܩܝܢ . ܩܨܘܡܘܬܐ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
Ath:Inc ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Ath:Inc ܕܢܚܘܪܘܢ . ܢܒܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܐ ܕܐ̇ܬܐ
Ath:Inc . ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈
Ath:Inc ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc . ܟܕ ܠܦܢܛܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Ath:Inc ܕܝܠܗ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ
Ath:Inc ܐܠܐ ܒܝܬܝܪܐ ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ XX
Ath:Inc . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ .
Ath:Inc ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈
Ath:Inc ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ
Ath:Inc X X X0ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬ
Ath:Inc ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ
Ath:Inc ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܘܬܐ .
Ath:Inc ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ
Ath:Inc ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Ath:Inc ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ
Ath:Inc ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ