simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
Ath:Inc ܡܬܕܪܫܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܟ̣ܝܢܐ ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . X
Ath:Inc ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ
Ath:Inc ܛ̇ܪܕ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܕܝܘܐ̈ ܫܚܝܡܐܝܬ
Ath:Inc ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈
Ath:Inc ܕܝܠܗ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܬ
Ath:Inc ܘܚܝܐ̈ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܝܟ
Ath:Inc ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc ܡܟܝܠ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ
Ath:Inc ܡܠܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܒܗ̇ܬܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܗ̇ܘܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܓܡܪ ܟܦܪܝܢ
Ath:Inc ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc . ⁴ ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬ
Ath:Inc . ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܠܐ ܚ̇ܝܒܐ̈ ܘܒܢܝ̈
Ath:Inc ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
Ath:Inc ܐܝܣܪܝܠ . ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ .
Ath:Inc . ܐܫܥܝܐ ܐܬܢܣ̣ܪ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ
Ath:Inc ܡܫܬܘܕܥ . ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܦܐ̈