simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܟܠ ܀ X |ܠܘ ܓܝܪ ܒܦܓܪܐ ܚܒܝܫ ܗܘܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܓܪܐ
Ath:Inc ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ
Ath:Inc ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ ܘܡܩܘܝܢ ܛܒܐ̈ . ܢܗ . ܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܐܥܠ ܐܢܘܢ . XX X 6ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ
Ath:Inc ܢܗܘܘܢ ܢܟܦܐ̈ . ܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܝܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܣܛܢܐ ܕܝܢ ܪܝܫܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܒ̇ܙܚܝܢ . ܐܝܟܐ ܕܒܛܠܝܘܬܐ
Ath:Inc ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܥܠ ܪܡܙܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܦܟܬܗܘܢ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ
Ath:Inc ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ XX ܠܥܒܘܕܐ . ܘܕܣܟ ܚܘܫܒܐ ܢܣܒ ܕܐܠܗܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܡܘܬܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܨܠܝܒܐ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܓ̣ܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ . XXX XX ܕܗ̇ܝ
Ath:Inc ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܢܕܘܫܘܢ ܐܢܘܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܐ̇ܙ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܢܟܦܪܘܢ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܟܕ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܪܫ̣ܥܝܢ ܘܥܒܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈
Ath:Inc ܕܫܠܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܙܒܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܩ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܕܗܠܝܢ
Ath:Inc ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܨܛܕܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ X XX X ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ . ܘܡܛܠ ܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ ܕܠܘܬܢ ܢܘܕܥ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܥܪܩܝܢ . ܩܨܘܡܘܬܐ ܕܝܢ ܫ̇ܠܝܐ . ܡܓܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܠܡܫܝܚܐ ܡܫܡܗ ܒܠܚܘܕ . ܘܚ̇ܙܐܐܝܟܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܘܐ̈
Ath:Inc ܕܙܢܝܐ̈ ܢܫܚ̇ܠܦܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ
Ath:Inc ܢܛܝܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣ̣ܥܪܘ ܒܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܥ̣ܪ ܒܦܓܪܐ . ܐܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ̈ . XXX ܐܝܟܐ ܕܠܛܒܐ̈
Ath:Inc ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ . ܡܣܡܝܢ ܕܝܢ ܒܒܗܬܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܟ̇ܣ ܀ 41ܒܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܢܫ ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܚ̇ܘܐ ܘܢܬܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡ̇ܢ . XX6 ܐܠܐ ܕܢܚܠܡ ܘܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ
Ath:Inc ܥܠ ܡܘܬܐ . ܢܬܪܥܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܬܒܝܠ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܟܠ ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ
Ath:Inc ܡܢ ܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܚ̇ܒܠ . ܐܢ ܟ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܚܝܐ̈ . ܐ̣ܠܘ ܠܐ ܕܠܗܘ̇ ܡܝܘܬܐܐܚܝ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܡܝܪܐ
Ath:Inc ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ X ܗܘܐ . ܘܒܣܝܒܪܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܕܡܬܝܠܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܕܥ ܕܦܓܪܐ
Ath:Inc ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ ܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡ̇ܢ ܠܦܫܝܛܐ̈ . X ܘܗܟܢܐ ܛ̇ܥܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ