simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܕܠܘ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܩܐܛܝܓܘܪܝܐ : ܠܗ̇ܝ
ChronMin ܂ ܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܝܠܕܗ ܕ ܢ
Tim1:Epist ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ . ܠܟܝܢ
SevAnt:CathHom ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈
SevAnt:madHym ܕܝܠܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐ̇
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ :
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܠܒܟ ܂ ܐܬܪܗ̣ܒܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܒܪ ܟܕ
Eph:memDomNos ܡܠܝܬ ܦܘܢܩܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܟܗܢܐ ⁴ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܘܡܣܟܝܢܢ ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܠܗ ܢ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈
Tim1:Epist ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ
IšoAdiab:Epist X ܘܐܦܢ ܒܥܝܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ
Tim1:Epist |L X3b| 24ܒܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܒܚܝܠܐ : ܒܐܪܫ̇ܐ
MiaphysiteDocs ܗܕܐ ܡܬܚܦܛܝܢ ܕܢܩܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܐܣܟܡܐ ܗ̇ܘ ܡܬܩܠܣܢܐ
BarEbr:CandSanc ܟܠܗܝܢ ܬܐܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
JnEph:EccHist ܀ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܦ̣ܣܩ ܃ ܗ̇ܢܘ
SynOr ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܠܝܠܕܬܗ ܡ̇ܢ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ
Cyr:ComLuke ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܒܪܓܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܠܝܠܐ̈ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܐܪܡܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ