simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܡܫܝܚܐ : ²⁹ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܐܡܬܝ
BarEbr:CandSanc ܦܐܝܘܬ ܙ̇ܕܩܐܝܬ ܠܡ-ܠܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܩ̣ܪܬ̇ .
IšoMerv:ComOT ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ . ܡ̇ܢ ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕXܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܚܙܝܬܝܗܝ ܬܡܢ ܕܡܬܢܟܣ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̣ ܂
Ath:HomEpist ܪܝܫܢܘܬܐ . ܘܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ²⁰
BarBahl:SyrLex ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܒܘܩܘ̈ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܫܘܢܝܐ
IšoMerv:ComOT ܘܐܡܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܓܘܪܐ̈
ActsMiaphysites ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܚܘܐ ܆ ܕܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬܘܕܥ ܚܕܝܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܒܥܣܪܬܐ ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܪܡܘܙ XX ܥܠ
JnRufus:Pleroph ܠܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܐ ܐܣܒܪ ܕܐܬܚܨܝܬ
Ath:ExposPs ܘܩܕܝܫܐܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܥܬܝܕ ܕܢܙ̣ܕܟܐ ܒܐܢܢܩܣ̈
SevAnt:LuqJul ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܐܡܪܐܘ
Tim1:Epist ܂ ܥܡ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ·XXX· ܘܒܐܝܕܝ̈
BarKoni:Schol ܂ ܘܒܟܠܚܕ ܚܕ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܡܫܚܐ ܕܒܩܪܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܆ ܥܒ̣ܕܘ ܡ̇ܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ̣ ܘܗܪܛܝܩܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܬ̇ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡ̇ܢ ܕܫܐܠܝܢ ܂ ܂
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܦ̣ܩܬ̇ ܆ ܒܙܒܢ