simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܂ ܫ̇ܘܐ ܠܛܢ̣ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܘܕܝܐ̣ ܘܡܠ̣ܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ 0ܝ ܕܐܡܬܝ
ChalcedWrit ܠܚܫܐ̈ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܗܢܐ ܚ̣ܫ
Ps-Zach:EccHist ܂ · ܕܫܠܚ ܡ̇ܢ ܫܕܐ ܝ· ܡܨ
Elia:epLeonḤar ܚܫܘܫܐ . ܘܕܢܡܘܬ ܡ̇ܢ ܚܪ ܢܫܟܚ ܆
Tim1:Epist ܃ ܥܠ ܙܢܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܒܠܚܘܕ
SevAnt:CathHom ܡܬܕܡ̇ܪ : ܟܣܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܝܬܝܪ ܡܪܢܐܝܬ
SynWestSyr ܒܓܕܫܐ̈ ܡܕܡ ܘܢܬܢܩܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܢܬܝܕܥܢ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܝܗ̣ܒ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ XX110ܝ ܕXܝܗܝܡܢ ܒܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܕܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܐ̣ܣܝܡ ܪܫܐ ¹ܕܒܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܟܠ : ܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܘܬܐ :
Tim1:Epist ܐܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Tim1:Epist ²ܕܓܘܐ . ܒܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܨܒܝܢܐ
Tim1:Epist · X ·ܝ ܡ̇ܢ ܐ ܟ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܘ ܫܡܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܆ ܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܥܡܢ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ
SevAnt:LuqJul ܘܩܡ ܀ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܡܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܝ̇X X ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܫܐ̇ܠ 1ܗܘܐ ܟܣܦܐ