simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ
HistChurchEast ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗܠܝܢ
HistChurchEast ܣ̇ܐܡ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܛܒ̇ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܢܝܙܐ
HistChurchEast ܘܐܠܢܝܐ̈ . ܘܪܘܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܦܪܢܓܝܐ̈ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܗܝܡܢܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܠ ܫܢܐ ܐܡܪ
SevAnt:Epist : ܐܠܐ ܕܚܛܗܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܝܢ ܙܝܘܬܐ
SevAnt:Epist ܒܝܬܐ X ܫܒܩX ܡ̇ܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝ̇ܢܝܢܫܐ ܕܢܪܪ̣ܘܢ
AntiTriThWrit . ܘ ܘܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ .
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܘܕܝܢܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ
Cyr:ComLuke ܘܬܟܝܒܬܐ ܂ ܙܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܩܪܒܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܫ̇ܘܐ ܠܛܢ̣ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܘܕܝܐ̣ ܘܡܠ̣ܐ
Cyr:ComLuke ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܩ̇̇ܒܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke 0ܝ ܐܠܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܡܝܕܐ̣̈ ܂ ܩܠܝܠ
Cyr:ComLuke ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܐܘܕܝ ܡ̇ܢ ܝ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ
Cyr:ComLuke ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܩܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܥܙܪ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܡܕܝ̣ܢ ܂ ܫܦܪܐ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܂ ܕܡܕܡ
Cyr:ComLuke ܐܬܚܘܝ ܃ ܐܬܦܬ̣ܚܘ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܐܬܬܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܘܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܡ̇ܢ ܚܫ̣ܒ ܃ ܗ̇ܝ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܟ̇ܠ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܟܡ̇ܢ ܕܫܒܪܐ