simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܒܗܝ ܕܟܦܦܐ ܡ̇ܢ ܠܩܘܕܡܐ ܗ̇ܘܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܠܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܩܠ ܗܦܟ ܐܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ . ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܘܛܘܟܐ . ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܪܐܙܐ̈ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܬܒܩܐ ܐܚܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܦܢܐ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܐܚܘܕ ܝܘܠܦܢܐ
JnSol:OntheSoul ܠܒܢܝܗܝܢ̈ ܘܡܬܚܡܬܢ̈ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܟܐ ܠܗܝܢ .
SynOr ܗܠܝܢ : ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠ
SynOr . ܘܢܬܬܣܝܡ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬܠܬܐ
SynOr ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ