simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
IšoAdiab:Epist ܠܕܝܠܢ ܐܠܦ ܃ ܕܢܚ̣ܛܘܦ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܂ ܘܟܕ ܐܦܝܣܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܗ ܒܫܘܢܝܐ ܕXܢ ܥܘܡܪܐ ܚܛܝܦܐ ܃ ܐܢ ܡܪܢ ܓܝܪ ܕܢܫܒܘܩ
BarṢal:ComGosp ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ ܂ ܘܠܘܝܬܢ ܘܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܬܪܡܪܡ ܠܗܘ̇ ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇
BarṢal:ComGosp ܡܫ̣ܚ ܂ ܒܪܐ ܕܝܢ ܐܬܡܫܚ ܂ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡ̣̇ܠܝ ܕܘܟܬ ܡ̣ܫܚܐ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܫܡܠܝ̣ ܘܓܡ̣ܪ ܐܢܘܢ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܒܐ
MiaphysiteDocs ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܪܘܚܢܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡܬܚܡ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܚܒ̇ܠ ܛܟܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܩܢܘܢܐ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܡܙܡܪ ܢܒܝܐܝܬ ܂ ܕܢܕܒܪ ܡܠܝܢ̈ ܒܕܝܢܐ̣ ܂ ܩܘܗܠܬ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩ̇ܥܐ ܥܬܝܩܬܐ ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܒܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܡܫܪܪ ܂ ܕܘܝܕ
MiaphysiteDocs ܐܢܐ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܕܝܠܗ ܝ ܠܥܕܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡܦܪܢܣ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܘܦܛܪܝܪܟܐ 1ܡܪܝ ܦܘܠܐ ܃ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܣܒܪ ܗ̇ܘܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܦܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܐܝܬ ܡܡܠܠ ܂ ܘ̣ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܘܝܕܥܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܡܢܗܘܢ ܕܥܙܪܘܪܐ̈ ܟܦܪ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܐ ܃ ܦܓܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܠܗ̇ܝ ܕܒܪ ܐܘܣܝܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܂ X-· ܠܚܕܐ ܘܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܫܘܝܬ ܒܐܝܬܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘܬ ܝ ܗܢܘܢ ܕܡܩܒܠܝܢ
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
SevAnt:madHym ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ - ܝ . ܚ̈ . ܝ XX X - . ܝ ܪ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠ̣ܚܛܝܬܐX ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܒܝܘܪܕܝܢ ܢXܪܐ ܥܡ̇ܕ . ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ ܚܝ . ܪ̇ܝ : ܝ . . ܝXXX X X - ܝܝ . ܡܘܫܐ . X ܡ̇ܢ ܠܣܝܡܬܐ ܐܠXܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܐܟܚܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܟܕ ܠܝܡܬܐ
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ ܇ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܐ̣ ܩܗܝ ܠܥܘܩܣܗ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܚܫ ܇ ܐܫܟܚܗ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ
SevAnt:CathHom ܕܐܪܝܐ ܟܢܝܗ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܛܠ ܡܠܟܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܪܝܐ ܝܗܘܕܐ ܆ X ܡܢ ܡܘܥܝܬܐ ܒܪܝ ܣ̣ܠܩܬ . ܟܕ ܓܘܪܝܐ
SevAnt:CathHom ܪܝܝ ܛ̣ܩܪܐ ܘܪܝܫܐ ܘܩܪܩܦܪܐ ܕܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܇ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܐܝܪܘܗܝ ܪܡܐ ܘܡܥ̇ܠܝܐ ܆ ܐ̇ ܘ ܒܟܐܦܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܣ̣ܝܡܝܢ ܥܠܝܢ : ܐܦ ܫܘܪܐ̈ ܐܦ ܬܪܥܐ̈ ܡܙܗ̇ܪܝܢ ܚܢܝܢ : ܟܕ ܡ̇ܢ ܆ ܢܩܘܡ ܗܟܝܠ̇ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ ܆ ܘܟܕ ܡ̣ܩܪܒܢܐ̈
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ ܝܡ̇ܐ X ܚܐܒ ܂ ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܢܐܟܠܘܢܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܝ ܕܝܡ̇ܐ ܒܗܝܟܠܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ : ܟܕ ܒܕܚܠܬܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܙܪܟܝ̈ : ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̇ܢ XX ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘܪܓܢܐ̈ . ܘܐܦ ܕܒ̣ܝܫܘܬܐ . ܐܠܘ
SevAnt:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ . ܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܢ ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܒܪܘܟܒܐ