simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܪܢ ܓܝܪ ܕܢܫܒܘܩ ܡ̇ܢ ܠܕܝܠܢ ܐܠܦ ܃
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
BarṢal:ComGosp ܬܘܒ ܂ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܡܫ̣ܚ ܂ ܒܪܐ
MiaphysiteDocs ܫܦܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܩܢܘܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ
MiaphysiteDocs ܡܫܪܪ ܂ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܙܡܪ ܢܒܝܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܣܒܪ ܗ̇ܘܝܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܕܟܕ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܘܝܕܥܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܦܐ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܘܢ ܕܥܙܪܘܪܐ̈ ܟܦܪ
MiaphysiteDocs ܝ ܗܢܘܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܝ ܕܒܪ ܐܘܣܝܐ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
SevAnt:CathHom ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܓܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܝܐ ܟܢܝܗ ܠܡܫܝܚܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܪܝܝ ܛ̣ܩܪܐ ܘܪܝܫܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܟܕ ܡ̣ܩܪܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣ̣ܝܡܝܢ ܥܠܝܢ :
BarKoni:Schol ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ
SevAnt:CathHom ܕܒ̣ܝܫܘܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ :
SevAnt:Epist ܆ ܗ̇ܝ ܒܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܠܐ