simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܟܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܦ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ܫ̇ܡܠܝܘ . ܕܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܢܩ . ܠܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ̈ ܃ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܒܐ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܘܒܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܝܝ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܐܒܐ ܐܘ̇
Tim1:Epist ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܐܢܐܝܬ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqJul ܕܒܒܣܪ . ܒܕܦܪܥ ܡ̇ܢ ܚܘܒܬܐ ܕܚܛܝܬܐ .
Tim1:Epist ܐ ܂ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
BarEbr:CandSanc Xܘܢܐ̈ . ܠܓܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ ²ܟܝܢܐܝܬ
Tim1:Epist ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ . ܠܟܝܢ
SevAnt:CathHom . XXX XX ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܒܛܝܠܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ
Sahd:BookPerf [15]ܠܐ ܓXܝܪ ܦܪܝܫ ܡ̇ܢ ܕܡܡܠܠ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈
Tim1:Epist ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ
Chron1234 ܕܥܠܝܗܘܢ ܆ ܓܐܠܝܢܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐܦܣܘܣ ܐܙ̣ܠ ܃
SevAnt:LuqJul ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ :
Tim1:Epist ܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܬܥܠܐ ܡXܒ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܠܡܣܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܢ ܗܘ̈ |374|ܕܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ 36ܕܡܠܝܠܐ̈ ܥܒܝܕܐ ܗܘ̣
JnRufus:Pleroph ܠܣܘܢܕܘܣ . ܘܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܚܪܡܐ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ