simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܘܡܬܐܡܪ ܂ ܘܒܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܗܢܘ
Tim1:DisputCalMahdi 1ܠܘ ܒܬܪ ܗܘܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܒܟܘܢܫܝܟ̈ .
Tim1:DisputCalMahdi 3 , 2ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ
IšoMerv:ComOT ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܘܐܪܡܝܘ ܦܣܐ ܕܡ̣̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܡܢ̇ܬܐ ܢܣܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܒܬܐ ܚܫܝܒ̇ܐ ܠܟܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܓܘܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܝܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܗܢܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܘܟܬ ܥܝܢܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܠܘ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ̈ ܘ ܒ
BarEbr:CandSanc ܠܗܘܬܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ .
Tim1:Epist ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܬܚܘܬ ܪܥܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇
Chrys:ComJohn1 ܘܚܟܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ
Cyr:ComLuke ܐܕܪܗ ܇ ܘܠܚXܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܟ̇ܢܫ ܠܐܘܨܪܗ ܇
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܐܠܘܬܗ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܘܗܐ
SynWestSyr ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܠܐ ܢܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܕܢܕܥ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈
Elia:epLeonḤar . ܪܠܚܡܐܝܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܝܩܢܢܝܬܐ̈
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܘܣܓܝ ܬܝܪ